Megosztás

  1. A legmodernebb műszerek biztosítják a pontos mérést
  2. A földhivatali eljárással, ügyintézéssel kapcsolatos teljes körű felvilágosítás
  3. Fiatalos rugalmas csapat
  4. Több mint 20 éves szakmai tapasztalat
  5. Cégünk a földhivatali ügyintézést teljes egészében átvállalja, Önnek csak hozzánk kell befáradnia
  6. Gyors, precíz munkavégzés, határidők betartásával
  7. Csapatunk kiváló szakmai felkészültsége, bizalmat és minőségi munkát garantál.


Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a telekalakítási eljárás szabályai 2010. január 1-jét követően megváltoztak.

A telekalakítási eljárás engedélyezési körébe tartozik:

megosztás (telekmegosztás): egy ingatlan kettő vagy annál több részre osztása
telekösszevonás (telekegyesítés): kettő vagy több telek egy helyrajzi szám alá történő összevonása.
telekhatár-módosítás: kettő vagy több ingatlan közös határvonalának módosítása
telekcsoport újraosztása: kettő vagy több telek egyidejű összevonása, tehát a közös határok megszüntetése, és megosztása kettő vagy több részre.
A 246/2009. (XI. 3.) Korm. rendelet 2010. január 1. napjával módosította a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. §-át, amely szerint:
A telekalakítási eljárásban tehát, az első fokú hatóság a területileg illetékes földhivatal lett, másod fokon a megyei földhivatal. Az eljárás rendje lényegében nem változott, csak a telekalakítási határozat kiadása került a földhivatalhoz. A területileg illetékes jegyző mint szakhatóság vesz részt az eljárás lefolytatásában. Egyes esetekben előfordul, hogy nem elég a jegyző szakhatósági állásfoglalása, hanem más szakhatóságok bevonására is szükség van. Ezeket az eseteket a földhivatal a telekalakítási eljárás keretein belül vizsgálja és a szükséges megkereséseket megküldi az érintetteknek.

Természetesen a megbízónak lehetősége van ezeket az előzetes szakhatósági állásfoglalásokat beszerezni, vagy megbízást adhat erre irodánknak is az ügyintézési idő rövidítése céljából.

A telekalakítási eljárás kérelemre induló eljárás. A kérelem formanyomtatvány pdf formátumban letölthető ide kattintva. A kérelem tartalma szerint a telekalakítási eljárás típusai a következők:
telekalakítási engedélyezési eljárás,
egyesített telekalakítási eljárás.
Az egyesített telekalakítási eljárás lefolytatására vonatkozó kérelem alapján
a telekalakítás engedélyezésére és
a telekalakítási engedély jogerőre emelkedését követően a telek adataiban, továbbá a bejegyzett jogok és feljegyzett tények vonatkozásában a telekalakítással bekövetkező változásnak az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetésére (változásátvezetési eljárás) irányuló eljárás indul meg.
A telekalakítás engedélyezése iránti kérelmet benyújthat:
a telekalakítással érintett bármelyik telek bármelyik tulajdonosa,
közös tulajdonban álló telek esetén bármelyik tulajdonostárs,
aki a telekalakítással érintett földrészlet tekintetében tulajdoni igényt érvényesít,
az elbirtoklás megállapítása iránt polgári peres eljárást kezdeményező,
ha a telekalakítás során legalább nyolc új építési telek keletkezik, a tulajdonostársaknak a telek területnagyság szerinti többsége,
az a személy, aki a telekalakításról a tulajdonossal írásban megállapodott.
A telekalakítási eljárás megindítása iránti kérelemnek tartalmaznia kell a telekalakítás célját, amely lehet:
telekcsoport újraosztása,
telekfelosztás,
telekegyesítés,
telek-határrendezés.
A telekalakítási eljárás megindítása iránti kérelemhez mellékelni kell az igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását, valamint minden esetben a geodéziai tervezési szakterületen építészeti-műszaki tervezési jogosultsággal és ingatlanrendező földmérő minősítéssel rendelkező földmérő által elkészített telekalakítási dokumentációt. Telekalakítási dokumentáció tartalma.

A telekalakítási engedélyezési eljárásban az ügyintézési határidő 30 munkanap. Amennyiben a telekalakítási dokumentáció záradékolása a kérelem benyújtása előtt megtörtént, az ügyintézési határidő 22 munkanap. A telekalakítási engedély a jogerőre emelkedésétől számított egy évig hatályos. Ha egyesített telekalakítási eljárás esetén a változásátvezetési eljárásra irányuló kérelem teljesítésére nincs lehetőség, a telekalakítási engedély jogosultja a szükséges okiratok benyújtásával egy éven belül külön ingatlan-nyilvántartási eljárás megindításával kérheti a telek adataiban történő, továbbá a bejegyzett jogok és feljegyzett tények vonatkozásában a telekalakítással bekövetkező változásnak az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetését.

FONTOS!

Ha az ingatlan-nyilvántartásban a kérelem tárgyát képező telket vagy telkeket érintően változtatási vagy telekalakítási tilalom van feljegyezve a telekalakítási kérelmet - a szakhatóságok megkeresése nélkül - a földhivatalnak el kell utasítani.

Amennyiben bármilyen kérdése lenne a telekalakítási eljárással kapcsolatban, kérjük keresse fel irodánkat, kollégáink állnak rendelkezésére.